jump to navigation

MEGVAN! October 30, 2011

Posted by hunlang in Conversación.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

MEGVAN!

Este verbo tiene varios significados. No daña saber algunos.

1. MEGVAN – HAY
Sinónimos pueden ser: VAN NEKI – TENER; LÉTEZIK – EXISTIR; MEGTALÁLHATÓ – SE HALLA

Megvan a lehetőség arra, hogy külföldre menjünk.
Existe la posibilidad de ir al extranjero.
Tenemos la posibilidad de ir al extranjero.

Ez az atlasz megvan a könyvtárban is.
Este atlas se halla en la biblioteca también.

2. MEGVAN = TALÁL – HALLAR

-Hol van az órám? –Nem az ágyon hagytad? –De igen, megvan!
-¿Donde está mi reloj? –¿No lo has dejado en la cama? –Sí, ¡aquí está!

Megvan! – ¡Aquí está! ¡Lo he hallado!

3. MEGVAN – ESTÁ COMPRENDIDO (matemáticas)

Tízben az öt kétszer van meg.
En diez cinco está comprendido dos veces.

Megvan a három kilencszer a huszonhétben? –Igen, megvan.
-¿Está comprendido tres en veinte y siete nueve veces? –Sí, está.

-Hányszor van meg az öt a tizenötben? –Háromszor van meg.
-¿Cuántas veces está comprendido cinco en quince? –Está comprendido tres veces.

4. MEGVAN = KÉSZ VAN, BE VAN FEJEZVE – ESTAR LISTO/HECHO/TERMINADO

-Még az íróasztalt is a házba kell vinni. –Már megvan.
-Hay que llevar el escritorio a la casa. –Ya está hecho.

-A leckét megírtad? –Mondtam, hogy már megvan.
-¿Has hecho la tarea? –He dicho que ya está lista.

Megvan a második vágány az új pályaudvaron.
Ya está terminado el segundo andén en la nueva estación de ferrocarril.

5. MEGVAN = NEM PANASZKODIK – ESTAR ASÍ ASÍ, NO QUEJARSE

-Hogy vagy? –Megvagyok/Nincs okom panaszra.
-¿Cómo estás? –Así así/No tengo razón de quejarme.

Valahogy majd csak megleszünk.
De alguna manera andaremos solos por el mundo.

6. MEGVAN -VAL, -VEL – ENTENDER BIEN CON

Jól megvannak egymással. – Se entienden bien.
Jól megvagyok vele. – Me entiendo bien con él.

7. MEGVAN – VIVIR (CASI) SIN PROBLEMAS

-Mi újság? –Semmi különös. Megvagyunk.
-¿Qué hay de nuevo? –Nada especial. Vivimos como podemos.

8. MEGVAN … NÉLKÜL – PASARSE SIN …

Már nincs meg az autóm, de mindegy. Megvagyok autó nélkül.
Ya no tengo mi coche, pero ¡qué más da! Me paso sin coche.

Csak csak megvannak az apjuk nélkül is.
Así así se pasan sin su padre.

9. MEGVAN! = MÁR ÉRTEM! – ENTENDER

Megvan! Szóval így kell megoldani az egyenletet.
¡Ya entiendo! Así es como hay que resolver la ecuación.

Oraciones diversas parte 2 – Különféle mondatok 2. rész June 30, 2011

Posted by hunlang in Conversación.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

DAR LA PALABRA
¡Diga! Kérem! / Mondja csak!
La palabra es Suya. Öné a szó.

EXPLICACIÓN
Es decir azaz / vagyis
Es decir tudniillik
Quiero decir que… Azt akarom mondani, hogy…
Eso quiere decir que… Ez azt jelenti, hogy…
Quiero decir que… Úgy értem / Mármint
¿Comprensible? ¿Claro? Érthető? Világos?
¿Comprende? Érti?
¿Comprendes? Érted?
Sí, entiendo. Igen, értem.
No, no entiendo. Nem, nem értem.

DESEO
Quisiera Szeretnék
Quisiera que/si… Azt szeretném, hogy/ha…

FAVOR
¿Me hace un favor? Megtenne egy szívességet nekem?
¿Me haces un favor? Megtennél egy szívességet nekem?
Claro. Persze.
Con mucho gusto. Szívesen.
Si puedo, sí. Ha tudok, igen.
¡Cómo no! Hogyne!

POSIBILIDAD
Te lo entrego mañana, si te va bien. Odaadom holnap, ha neked jó.
Te lo entrego mañana, si te conviene. Odaadom holnap, ha neked megfelel.
Te lo entrego mañana si no estás en contra. Odaadom holnap, ha nincs ellenedre.

IMPOSIBILIDAD
¡Imposible! Lehetetlen!
¡No es posible! Nem lehetséges!
¡No pienses en eso! Ne is gondolj rá!
¡De ninguna manera! Semmi szín alatt!
¡Bah! Azt már nem!
¡Quiá! Még mit nem!
¡No faltaría más! Még az hiányzik! Más se hianyzik!

TOLERANCIA
En cuanto a mí (estoy de acuerdo). Felőlem.
No es un problema para mí. Nekem nem gond/nem probléma.
Vale. Rendben.
En lo que a mí me concierne está bien. Ami engem illet, rendben.
Haz como quieras. Tégy, ahogy akarsz.
Haz como te parezca mejor. Tégy, ahogy jónak látod.
Si lo quieres así. Ha így akarod.
¡Haz lo que quieras! Csinálj, amit akarsz!

(NO) SABER
¿Sabes dónde está? Tudod, hol van?
Lo sé. Tudom.
Lo sé exactamente. Pontosan tudom.
No sé. Nem tudom.
No tengo idea. Fogalmam sincs.
No tengo ni la menor idea. A leghalványabb ötletem sincs.
No sé de eso. Nem tudok róla.
No lo he oído aún. Nekem ez új.

FÁCIL
Fácil. Könnyű (volt).
Sencillo. Egyszerű.
Muy sencillo. Nagyon egyszerű.
Nada. Semmiség.
Es pan comido. Gyerekjáték.

NOTICIA
Lo has oído? Hallottad?
Lo he oído ya. Hallottam.
No lo he oído aún. Nem hallottam.
No sé de nada. Semmiről nem tudok.
Sé de todo. Mindenről tudok.

CONSEJO
Por favor Kérem
¡Venga aquí, por favor! Jöjjön ide, kérem!
Suplico Könyörgök
¿Tengo que suplicarte por todo? Hát mindenért könyörögnöm kell neked?
Recomiendo que Azt tanácsolom, hogy
Quá recomienda(s)? Mit tanácsol(sz)?

NECESITAD
Es necesario. Szükséges.
Indispendable. Elengedhetetlen.
Sería bien si… Jó lenne, ha…
No es necesario. Nem szükséges.
No hay que… Nem kell…
No es importante. Nem fontos.
No tienes que ir a casa. Nem kell hazamenned.

ADVERTENCIA, AVISO
Preste atención… Figyeljen arra, hogy… / Vigyázzon arra, hogy…
Presta atención… Figyelj arra, hogy… / Vigyázz arra, hogy…
Ten cuidado con… Ügyelj arra, hogy…
Tenga cuidado con… Ügyeljen arra, hogy…
¡Cuidado, bicicleta! Vigyázz, bicikli!

HACER UN FAVOR
Por favor Legyen/Legyél szíves
¿Haría(s) el favor de…? Megtenné(d), hogy?
¡No…! Ne…!
Digamelo, por favor. Legyen szíves elmondani.
¿Harías el favor de decirmelo? Megtennéd, hogy elmondod?
¡No lo digas! Ne mondd el!

PREFERENCIA
Prefiero… Jobban szeretek…
Más bien… Inkább…
Prefiero dormir. Jobban szeretek aludni.
Más bien duermo. Inkább alszom.

ACUERDO/OPINIÓN
Es bonita esta ropa. Szép ez a ruha.
Estoy de acuerdo (completamente). (Teljesen) egyetértek.
¡Así es! Úgy van!
Lo pienso también. Szerintem is.
Estoy convencido de eso. Meg vagyok róla győződve.
No estoy convencido de eso. Nem vagyok róla meggyőződve.
No lo pienso. Szerintem nem.

PARECER
Parece que… Úgy tűnik, hogy…
Es fácilmente posible que… Könnyen lehet / Meglehet, hogy…
Probable/Improbable que… Valószínű, hogy…/Valószínűtlen, hogy…
Es posible que… Lehetséges, hogy…
Es imposible que… Lehetetlen, hogy…

COMPASIÓN
¡Pobrecido! Szegényke!
Lo siento mucho. Nagyon sajnálom.
Lo siento tanto. Annyira sajnálom.
¡Qué lástima! Milyen kár!
Lo siento en el alma. Fáj a szívem érte.

CONTINUACIÓN
¿Y después? És aztán?
¿Y qué pasó después? És aztán mi történt?
¡Contínua! Folytasd!
¡Contínue! Folytassa!

FIN
¿Cómo ha acabado? Hogy végződött?
¿Cómo ha ido? Hogy ment?
Bien/Mal. Jól/Rosszul.
Ha cometido un error. Elrontotta.

FELICITACIONES
¡Aquí está mi obra! Íme a művem!
¡Felicitaciones! Gratulálok!
¡Bravo! Ügyes!
¡Reciba mi reconocimiento! Fogadja elismerésemet!
¡Me gusta mucho! Nagyon tetszik.
¡Tú puedes …-r muy bien! …como ningún otro. ¡Te aztán tudsz…-ni!
Tú haces la corte como ningún otro. Te aztán tudsz udvarolni.
¡Qué immundo! De ronda!
¿Pinta bien? ¡Muy bien! ¡Esta es arte! Jól fest? Nagyon jól. Ez művészet!
No entiendo. Nem értem.
¡Busca otra profesión! Keress más foglalkozást!
No me gusta. Nem tetszik.

CERTEZA
No cabe duda. Effelől nincs semmi kétség.
En serio. Komolyan (beszélek).
No digo chistes. Nem viccelek.
De veras. Tényleg.
Te/Le asiguro. Biztosíthatlak/Biztosíthatom.

DELUSIÓN
¡Qué va! Dehogyis!
¡Pero vamos! Ugyan már!
¿Cómo puede(s) pensar así? Hova gondol(sz)?
Lamentablemente no. Sajnos nem.
¡No digas/diga! Ne is mondd/mondja!

LÁSTIMA
¡Qué lástima! De/Milyen/Nagy kár!
Lástima que… Kár, hogy…
Lástima que no estés aquí. Kár, hogy nem vagy itt.
Siento que… Sajnálom, hogy…
Lo siento mucho. Nagyon sajnálom.

SER INCRÉDULO
¡No es verdadero! Nem igaz!
¡Es mentira! Hazudsz/Hazudik!
¡Increible! Hihetetlen!
No lo creo. Nem hiszem el.
No lo quiero creer. Nem akarom elhinni.
¡No me digas! Ne mondd már!

FELICIDADES
¡Muchas felicitades!
Sok boldogságot! Legyetek boldogok! Minden jót kívánok!

RECTIFICACIÓN
al contario ellenkezőleg
más aún sőt
en cuanto a eso ami azt illeti
En cuanto a eso es muy hermoso. Ami azt illeti, nagyon is szép.

OPINIÓN
¿Qué te parece? Mit szólsz hozzá?
¿Quál es tu opinión? Mi a véleményed?
¿Qué piensas de eso? Mit gondolsz róla?
Me parece que… Nekem úgy tűnik, hogy…
En lo que a m íme concierne… Ami engem illet…
Pienso que… Szerintem…
Mi opinión es que… Azon a véleményen vagyok, hogy…
Según mi parecer… Véleményem szerint…

DUDA
No sé. Nem tudom.
No estoy seguro. Nem biztos benne.
No estoy seguro de que… Nem biztos abban, hogy…
Dudo de eso. Kétlem.

ABURRIMIENTO
¡Cómo! Ejnye!
¡Aburrido! Unalmas!
¡Basta! Elég!
Me muero del aburrimiento. Halálra unom magam.

INTERRUPCIÓN
¡Basta! Elég (legyen/volt)!
¡Silencio! Csendet! Csend legyen!
¡Callate! Elhallgass!
¡Así basta! Most mát aztán elég!

CONTINUAR…
¿Dónde había quedado? Hol is tartottam?
Estuve diciendo que… Épp ott tartottam, hogy…
Estuve hablando de que… Épp arról beszéltem, hogy…
Como deciría… Tehát, ahogy mondtam…

INTENCIÓN
¿A dónde quiere ir a parar con eso? Hova akar kilyukadni?
¿Qué quiere decir con eso? Mit akar ezzel mondani?

PÁNICO
¡Dios mio! Istenem!
¡Por amor de Dios! Az Isten/ég szerelmére!

(DES)INTERÉS
Eso es muy interesante. Ez nagyon érdekes.
¡Qué interesante! Milyen érdekes!
¿Y luego/entonces? Na és aztán/akkor?
¿A quién interesa? Kit érdekel?
> érdekel es un verbo transitivo, reje acusativo, por eso la pregunta es Kit? y no Ki?: A mí me interesa. Engem érdekel.
No me importa. Nem érdekel.
Me deja frío. Hidegen hagy.
¡Y a mí qué! Fütyülök rá.
¡Me importa un comino! Nem tud érdekelni.

PACIENCIA, PRISA
¡A tí te toca! Most rajtad a sor.
¡Es tu turno! Te következel.
No tenemos tiempo que perder. Nincs vesztegetnivaló időnk.
¡Aprisa! Igyekezz! Siess!
¡Calma! Nyugalom!
¡No te precipites! Ne kapkodj!

CARTA
Querido Pedro Kedves Péter,
Estimado, -a Señor/Señora/Firma Tisztelt Uram/Hölgyem/Cég
con saludos üdvözlettel
Salúdale de mi parte. Add át üdvözletemet (neki).
Beso. Puszi/Csók.
Abrazo… Öleléssel…
Respetuosamente Tisztelettel…

Oraciones diversas – Különféle mondatok June 6, 2011

Posted by hunlang in Conversación.
Tags: , , , , , , ,
add a comment

SUSPENSIÓN
¡Espera! Várj!
¡Espere Usted! Várjon!
¡Espera/Espere un minuto! Várj/Várjon egy percet!
¡Espera/Espere un momento! Várj/Várjon egy pillanatot!
¡Espera/Espere un poco! Várj/Várjon egy kicsit!
¡Un momento! Egy pillanat!
¡Un minuto! Egy perc!
¡Le piedo a Usted a estar paciente! Egy perc türelmét kérem!
¡Espera un minuto, por favor! Légy szíves, várj egy percet!
¡Espere Usted un minuto, por favor! Legyen szíves, várjon egy percet!

POR TELÉFONO
¡Hola! Haló!
¿Con quién estoy hablando? Kivel beszélek?
¿Es Attila? Attilával beszélek?
¿Está Attila en casa? Attila otthon van?
¿Puedo hablar con Attila? Beszélhetnék Attilával?
Quisiera hablar con Attila. Attilával szeretnék beszélni.
Soy Pedro. Péter vagyok.
-¿Eres tú, Attila? -Sí, lo soy. -Te vagy az, Attila? -Én vagyok.
Aquí habla Pedro. Itt Péter beszél.
¿Quién habla/es? Ki beszél?
No está en casa. Nincs itthon.
Está inalcanzable. Nem elérhető.
Trabaja todavía. Még dolgozik.
No puedo pasarle. Nem tudom adni.
¿Quieres que te lo pase? Átadjam?
”Hasta la pronta audición de Vd.” Viszonthallásra!
No hablamos. Viszhall!
¡Adiós! Szia! Helló!
Le paso. Kapcsolom.
La linea está ocupada. Foglalt a vonal.
El número llamado no tiene subscriptor. A hívott számon előfizető nem kapcsolható.
subscriptor, abonador előfizető

Por lo demás en Hungría se puede llamar las autoridades a estos números:
policía rendőrség 107
ambulancia mentők 104
bomberos tűzoltók 105

EN TREN/AUTOBÚS
¡Perdóneme! ¿Esté el asiento libre/ocupado? Elnézést, szabad/foglalt ez a hely?
Sí, está libre. ¡Sientese! Igen, szabad. Tessék csak!
No es ocupado. ¡Sientese! Nem, nem foglalt. Tessék csak!
No, no es libre, lo siento. Nem, nem szabad, sajnálom.

PERMISO
¿Vd. me permite? Szabad?
¿Puedo entrar? Bejöhetek?
¿Puedo sentarme? Leülhetek?
¿Puedo? Lehet?
¿Me permite? Megengedi?
¿Me permites? Megengeded?

AGRADECIMIENTO
¡Gracias! Köszönöm!
¡Muchas gracias! Nagyon (szépen) köszönöm!
¡Mil gracias! Ezer köszönet.
¡Gracias! Kösz! Köszi! (con jovenes)
Te/Le debo gratidud. Hálával tartozom.
De nada. Nincs mit.
No tiene importancia. Szóra sem érdemes.
No hay por qué. Kérem!
Nada. Semmiség.
No me debe nada. Nem tartozik semmivel.

(DES)ACUERDO
¿Nos vemos a las 8? Találkozunk 8-kor?
¿Es conveniente para tí/Usted? Jó neked/önnek így?
Vale. A las 8. Rendben, akkor 8-kor.
Es conveniente para mí. Nekem jó így. Nekem megfelel.
No es conveniente para mí. Tengo que hacer. Nekem nem jó, dolgom van.
No tengo tiempo. Nem érek rá.
No puedo irme. Nem tudok menni.
Estoy ocupado. Elfoglalt vagyok.
¡No olvidemos Karesz tampoco! Ne felejtsük el a Kareszt sem!
¡Así es! Úgy van!
Tiene(s) razón. Igaza(d) van.
¡Verdadero! Milyen igaz!
Claro. Persze.
Estoy de acuerdo (completamente). (Teljesen) egyet értek.
No estoy de acuerdo contigo/con Vd. Nem értek egyet veled/önnel.
No tiene(s) razón. Nincs igaza(d).
Es una equivocación. Téved(sz).
Mejor que no. Inkább ne.
Tengo algo que objetar. Ellenzem.
Hace/Haces bien/mal. Jól/Rosszul teszi/teszed.

ADMIRACIÓN
¿El país? Estupendo! Az ország? Gyönyörű!
¡Qué bellísimo! Milyen gyönyörű!
¡Maravilloso! Csodálatos!
¡Muy bello! Nagyon szép!
¡Dascinador! Lenyűgöző!
¡Fantástico! Fantasztikus!

SEGURO
Evidente. Evidentemente. Nyilván. Nyilvánvalóan.
Seguro. Biztos.
Seguramente. Biztosan.
Cien por ciento que… Száz százalék, hogy…
Es claro. Világos.

SORPRESA
¡Qué sorpresa! Micsoda meglepetés!
¡No creo a mis ojos! Nem hiszek a szememnek!
¡Es imposible! Ez lehetetlen!
¿Haces bromas? Te most viccelsz?
No lo esperaba. Erre nem számítottam.
¡Bah! Na ne!
¿Realmente? Tényleg?

RECUERDO
¿Te acuerdas? Emlékszel?
¿Se acuerda? Emlékszik?
Recuerdo todo. Mindenre emlékszem.
No lo he olvidado. Nem felejtettem el.
No recuerdo nada. Nem emlékszem (semmire).
Oscuridad completa. Teljes homály.

GANAS
Quiero ir a casa. Haza akarok menni.
Quiero irme a Pest. Pestre akarok utazni.
Me he decidido a ir a casa. Úgy döntöttem, hogy hazamegyek.
¿Tiene(s) ganas? Van kedve(d)?
¿Qué le/te apetece? Mihez van kedve(d)?
No tengo ganas. Nincs kedvem.
Me apetece. Van kedvem.
No me apetece nada. Semmihez nincs kedvem.
Tengo ganas de/Me apetece leer. Kedvem van olvasni.

MIEDO
No quiero ver film de horror. Nem akarok horrorfilmet nézni.
Tengo miedo. Félek.
Tiemblo del miedo. Remegek a félelemtől.
Tengo miedo mortal. Halálosan félek.
Tengo miedo de ver el film de horror. Félek megnézni a horrorfilmet.

ANIMACIÓN
No hay que tener miedo. Nem kell félni.
¡Coraje! Bátorság!
¡Adelante! Rajta!
¡Vamos! Gyerünk!
Lo sabes hacer. Meg tudod csinálni. Képes vagy rá.

PORQUÉ?
¿Porqué? Miért?
¿Cómo? Hogyhogy?
¿Por qué razón? Mi okból?
No entiendo porqué. Nem értem, miért.
Porque… Azért, mert…
Sólo porque. Csak.
¿Porqué no? Miért ne?

ANTIPATÍA
He dicho mil veces que… Már ezerszer mondtam, hogy…
No puedo soportarlo. Nem bírom/tudom elviselni.
No es simpático. Nem szimpatikus.
No estoy en buenos términos con él. Nem jövök ki vele.
Le odio, detesto. Utálom, gyűlölöm.
No lo puedo aguantar. Ki nem állhatom.
No quiero verlo. Látni sem bírom.
Es antipático. Ellenszenves.
No me cae bien. Nem kedvelem.

SIMPATÍA
En mi opinión es simpático. Szerintem rokonszenves.
Lo tengo por simpático. Nekem szimpatikus.
Estoy en buenos términos con él. Jól kijövök vele.
Me cae bien. Kedvelem.

RESIGNACIÓN
¡Paciencia! Türelem!
¡Calma! Nyugalom!
Qué podría hacer? Mi tehetnék?
Qué puedo hacer? Mit tudok csinálni?
No importa. Nem fontos.
Igual. ¡Qué más da! Mindegy.
No hace nada. Nem tesz semmit.

Pedir perdón – Bocsánatkérés April 30, 2011

Posted by hunlang in Conversación.
Tags: , , , , , , , , , ,
add a comment

bocsánatkérés – excusas

bocsánat – perdón
bocsánatot kér – pedir perdón
elnézés – indulgencia
elnézést kér –  pedir indulgencia

Bocsánat(ot kérek)! – Perdón! Excúseme! Vd. disculpe! Vd. perdone!
Elnézést (kérek)! – Disculpe Vd.! Discúlpeme!
Ne haragudj (rám)! – No te enfades (conmigo)!
Ne haragudjon (rám)! – No se enfade (conmigo) Vd.!

Generalmente se puede decir que Bocsánat es para personas a quienes se tutea y Elnézést para personas a quienes se trata de Usted.

Edad y Nacionalidad – Életkor és nemzetiség April 12, 2011

Posted by hunlang in Conversación.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Milyen idős? ¿Qué edad tiene? = Podemos hacer esta pregunta más bien cuando nos informamos de la edad de una persona anciana.

 

EDAD

 

Hány éves vagy? Én… éves vagyok.
¿Cuántos años tienes? Tengo…años.

 

Hány éves ön? Én… éves vagyok.
¿Cuántos años tiene Usted? Tengo…años.

 

Hány éves ő? Ő… éves.
¿Cuántos años tiene él/ella? Tiene…años.

 

Hány évesek vagytok? Mi… évesek vagyunk.
¿Cuántos años tenéis? Tenemos…años.

 

Hány évesek önök? Mi… évesek vagyunk.
¿Cuántos años tienen Ustedes? Tenemos…años.

 

Hány évesek ők? Ők… évesek.
¿Cuántos años tienen ellos/ellas? Tienen…años.

 

Ejemplos:

 

Hány éves vagy? 16 éves vagyok.
¿Cuántos años tienes?
Tengo 16 años.

                                     

Hány éves ön? 42 éves vagyok.
¿Cuántos años tiene Usted?
Tengo 42 años.

 

Hány éves (ő)? 42 éves.
¿Cuántos años tiene (él/ella)?
Tiene 42 años.

 

NACIONALIDAD

 

No es necesario decir la palabra nemzetiségű en la respuesta. Esa es en la respuesta para ver la oración entera.

 

Milyen nemzetiségű vagy? Én…(nemzetiségű) vagyok.
¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy…

 

Milyen nemzetiségű ön? Én…(nemzetiségű) vagyok.
¿Cuál es su nacionalidad? (de Usted) Yo soy…

 

Milyen nemzetiségű ő? Ő…(nemzetiségű).
¿Cuál es su nacionalidad? (de él/ella) Él/Ella es…

 

Milyen nemzetiségűek vagytok? Mi…(nemzetiségűek) vagyunk.
¿Cuál es vuestra nacionalidad? Nosotros somos…

 

Milyen nemzetiségűek önök? Mi…(nemzetiségűek) vagyunk.
¿Cuál es su nacionalidad? (de Ustedes) Nosotros somos…

 

Milyen nemzetiségűek ők? Ők…(nemzetiségűek).
¿Cuál es su nacionalidad? (de ellos/ellas) Ellos/Ellas son…

 

Ejemplos:

 

Milyen nemzetiségű vagy? Magyar vagyok.
¿Cuál es tu nacionalidad?
Soy húngaro.

 

Milyen nemzetiségű (ön)? Magyar vagyok.
¿Cuál es su nacionalidad?
Soy húngaro.

 

Milyen nemzetiségű (ő)? (Ő) Magyar.
¿Cuál es su nacionalidad?
Él/Ella es húngaro/-a.

 

Milyen nemzetiségűek (önök)? Magyarok vagyunk.
¿Cuál es su nacionalidad? Somos húngaros/-as.

 

Milyen nemzetiségűek (ők)? (Ők) Magyarok.
¿Cuál es su nacionalidad?
Ellos/Ellas son húngaros/-as.

Dirección – Iránymutatás April 12, 2011

Posted by hunlang in Conversación.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Mi a címed? ¿Cuál es tu dirección?
A címem…
Mi dirección es…

Mi a címe? / Mi az ön címe? ¿Cuál es su dirección? (de Usted)
A címem…
Mi dirección es…

Mi a címe? / Mi az ő címe? ¿Cuál es su dirección? (de él/ella)
A címe…
Su dirección es…

Mi a címetek? ¿Cuál es vuestra dirección?
A címünk…
Nuestra dirección es…

Mi a címük? / Mi az önök címe? ¿Cuál es su dirección? (de Ustedes)
A címünk…
Nuestra dirección es…

Mi a címük? / Mi az ő címük? ¿Cuál es su dirección? (de ellos/ellas)
A címük…
Su dirección es…

El mísmo modelo puede ser usado con ”dirección de correo electrónico” y ”número de teléfono”.

Mi az e-mail címed? ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico?
Az e-mail címem…
Mi dirección de correo electrónico es…

Mi a telenfonszámod? ¿Cuál es tu número de teléfono?
A telefonszámom…
Mi número de teléfono es…

Mi a telenfonszáma? ¿Cuál es su número de teléfono? (de Usted)
A telefonszámom…
Mi número de teléfono es…

Mi a telenfonszáma? ¿Cuál es su número de teléfono? (de él/ella)
A telefonszáma…
Su número de teléfono es…
etc.

Ejemplos:

Mi a címed? A címem Nagy Imre utca 57.
¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es calle Nagy Imre, número 57.

Mi a telefonszáma? A telefonszámom 72/412-789.
¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de telefono es 72/412-789.

Mi az e-mail címe? Az e-mail címe fa32@freemail.hu.
¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? Mi dirección de c.e. es fa32@freemail.hu.

VIVIR Y SER DE:

Hol laksz? …lakom.
¿Dónde vives? Vivo…

Hol lakik (ön)? …lakom.
¿Dónde vive Usted? Vivo…

Hol lakik (ő)? …lakik.
¿Dónde vive (él/ella)? Vive…

Hol laktok? …lakunk.
¿Dónde vivís? Vivimos…

Hol laknak (önök)? …lakunk.
¿Dónde viven Ustedes? Vivimos…

Hol laknak (ők)? …laknak.
¿Dónde viven (ellos/ellas)? Viven…

Ejemplos:

Hol laksz? A Béke utcában lakom.
¿Dónde vives?
Vivo en la calle Béke.

Hol lakik ön? A Béke utcában lakom.
¿Dónde vive Usted?
Vivo en la calle Béke.

Hol lakik ő? A Béke utcában lakik.
¿Dónde vive él/ella?
Vive en la calle Béke.

Hol laknak önök? A Béke utcában lakunk.
¿Dónde viven Ustedes?
Vivimos en la calle Béke.

Hol laknak ők? A Béke utcában laknak.
¿Dónde viven ellos/ellas?
Viven en la calle Béke.

¿DE DÓNDE ERES?

Hová valósi vagy? …-i vagyok.
¿De dónde eres? Soy de…

Hová valósi (ön)? …-i vagyok.
¿De dónde es Usted? Soy de…

Hová valósi (ő)? …-i.
¿De dónde es él/ella? Él/Ella es de…

Hová valósiak vagytok? …-i vagyunk.
¿De dónde sois? Somos de…

Hová valósiak (önök)? …-i vagyunk.
¿De dónde son Ustedes? Somos de…

Hová valósiak (ők)? …-iak.
¿De dónde son ellos/ellas? Ellos/Ellas son de…

Ejemplo:

Hová valósi vagy? Budapesti vagyok.
¿De dónde eres?
Soy de Budapest.

Hová valósi (ön)? Budapesti vagyok.
¿De dónde es Usted?
Soy de Budapest.

Hová valósi (ő)? Budapesti.
¿De dónde es él/ella?
Es de Budapest.

Se puede preguntar también:

Honnan jössz? …-ból, -ből jövök.
¿De dónde vienes? Vengo de…

Honnan jön (ön)? …-ból, -ből jövök.
¿De dónde viene Usted? Vengo de…

Honnan jön (ő)? …-ból, -ből jön.
¿De dónde viene él/ella? Viene de…

Honnan jöttök? …-ból, -ből jövünk.
¿De dónde venís? Venimos de…

Honnan jönnek (önök)? …-ból, -ből jövünk.
¿De dónde vienen Ustedes? Venimos de…

Honnan jönnek (ők)? …-ból, -ből jönnek.
¿De dónde vienen ellos/ellas? Vienen de…

Ejemplo:

Honnan jössz? Debrecenből jövök.
¿De dónde vienes?
Vengo de Debrecen.

Honnan jönnek önök? Esztergomból jövünk.
¿De dónde vienen Ustedes?
Venimos de Esztergom.

A veces los sufijos -ról, -ről son usados en vez de -ból, -ből. Hay algunas reglas para cómo usar -ból, -ből y -ról, -ről con el nombre de las ciudades. Nos ocuparemos de esas reglas más tarde. Los sufijos -ról, -ból son para palabras con vocales posteriores. Los sufijos -ről, -ből son para palabras con vocales anteriores.

Introducción – Bemutatkozás April 12, 2011

Posted by hunlang in Conversación.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

Ki vagy te? – Én…vagyok.
¿Quién eres? – Yo soy…

Ki ön? / Kicsoda ön? – Én…vagyok.
¿Quién es Usted? – Yo soy…

Ki ő? / Kicsoda ő?         – Ő…
¿Quién es él/ella? – Él/Ella es…

Kik vagytok ti? – Mi…vagyunk.
¿Quiénes sois vosotros/-as? – Nosotros/-as somos…

Kik önök? / Kicsodák önök? – Mi…vagyunk.
¿Quiénes son Ustedes? – Nosotros/-as somos…

Kik ők? – Ők…
¿Quiénes son ellos/ellas? – Ellos/Ellas son…

Ki? y Kicsoda? tienen el mismo significado, pero Kicsoda? suena mejor cuando se usa con ő, ön.
Observa que el húngaro se refiere a la tercera persona del singular (él, ella) con un solo pronombre: ő.

PREGUNTAR EL NOMBRE:

Mi a neved? / Mi a te neved? – A nevem… / Az én nevem…
¿Cuál es tu nombre? – Mi nombre es…

Mi a neve? / Mi az ön neve? – A nevem… / Az én nevem…
¿Cuál es su nombre? (de Usted) – Mi nombre es…

Mi a neve? / Mi az ő neve? – A neve… / Az ő neve…
¿Cuál es su nombre? (de él/ella) – Su nombre es…

Mi a nevetek? / Mi a ti nevetek? – A nevünk… / A mi nevünk…
¿Cuál es vuestro nombre? – Nuestro nombre es…

Mi a nevük? / Mi az önök neve? – A nevünk… / A mi nevünk…
¿Cuál es su nombre? (de Ustedes) – Nuestro nombre es…

Mi a nevük? / Mi az ő nevük? – A nevük… / Az ő nevük…
¿Cuál es su nombre? (de ellos/ellas) – Su nombre es…

Puedes decir ’A nevem’ o ’Az én nevem’. Es lo mismo. Y la pregunta para Usted y él, ella es la misma, así puedes decir ön y ő, pero no es obligatorio si el contexto es claro. Lo mismo es valido para Ustedes y ellos, ellas.

OTRA POSIBILIDAD:

Hogy hívnak (téged)? – Engem…-nak, -nek hívnak.
¿Cómo te llamas? – Me llamo…

Hogy hívják önt? – Engem…-nak, -nek hívnak.
¿Cómo se llama Usted? – Me llamo…

Hogy hívják (őt)? – Őt…-nak, -nek hívják.
¿Cómo se llama (él/ella)? – Se llama…

Hogy hívnak titeket? – Minket…-nak, -nek hívnak.
¿Cómo os llamáis? – Nos llamamos…

Hogy hívják önöket? – Minket…-nak, -nek hívnak.
¿Cómo se llaman Ustedes? – Nos llamamos…

Hogy hívják őket? – Őket…-nak, -nek hívják.
¿Cómo se llaman ellos/ellas? – Se llaman…

NOTA! La respuesta con hívják, hívnak tiene que comprender el sufijo -nak, -nek. El sujifo –nak es para palabras con vocales posteriores, el sufijo –nek es para palabras con vocales anteriores.

Ejemplos:

Ki vagy te? Én Ádám vagyok.
¿Quién eres tú? Yo soy Ádám.

Kicsoda ön? Én a tanár vagyok.
¿Quién es Usted? Yo soy él profesor.

Ki ő?  Ő Éva.
¿Quién es ella? Ella es Éva.

Kicsodák önök? Mi Péter és John vagyunk.
¿Quiénes son Ustedes? Nosotros somos Pedro y John.

Kik ők? Ők utasok.
¿Quiénes son ellos? Ellos son pasajeros.

Mi a neved? A nevem Attila.
¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Attila.

Mi a neve?  A nevem Attila.
¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Attila.

Mi a neve?  A neve Attila.
¿Cuál es su nombre? Su nombre es Attila.

Hogy hívnak? Engem Péternek hívnak.
¿Cómo te llamas? Me llamo Péter.

Hogy hívják önt? Engem Péternek hívnak.
¿Cómo se llama Usted? Me llamo Péter.

Hogy hívják őt? Őt Péternek hívják.
¿Cómo se llama él/ella? Se llama Péter.

Hogy hívják a lányt? Őt Katinak hívják.
¿Cómo se llama la chica? Se llama Kati.

Saludos y otras cosas – Köszönések és egyebek April 12, 2011

Posted by hunlang in Conversación.
Tags: , , , , , , , , , , , , ,
add a comment

SALUDOS GENERALES:
Jó reggelt! ¡Buenos días! (por la mañana!)
Jó napot! ¡Buenos días! İBuenas tardes!
Jó estét! ¡Buenas noches! (Good evening!)
Jó éjszakát! ¡Buenas noches! (Good night!)

Se puede decir: Jó napot kívánok! ¡Le deseo un bueno día! Pero las expresiones susodichas bastan perfectamente.

SALUDOS CUANDO SE ENCUENTRA:

Informal:
Szia! Sziasztok! ¡Hola!
Üdvözöllek! / Isten hozott! ¡Bienvenido!

Formal:
Jó napot! ¡Buenos días!
Üdvözlöm! / Isten hozta! ¡Bienvenido!

Szia! es para una persona. Sziasztok! es para más personas.

DESPEDIRSE:

Informal:
Szia! Sziasztok! ¡Adiós!
Isten veled! ¡Vete con Dios! (arcáico)
Majd találkozunk! ¡Hasta luego!
Holnap találkozunk! ¡Hasta manaña!

Formal:
Viszontlátásra! ¡Hasta la vista!
Isten önnel! ¡Vaya con Dios! (arcáico)
A közeli viszontlátásra! ¡Hasta pronto!
A holnapi viszontlátásra! ¡Hasta manaña!

Hay una forma más corta para Viszonlátásra! > Viszlát!

GRACIAS:

Informal:
Kösz! Köszi! ¡Gracias!
Ezer köszönet! ¡Muchas gracias!
Kösz a segítséget! ¡Gracias por tu ayuda!

Formal:
Köszönöm! ¡Gracias!
Nagyon szépen köszönöm! ¡Muchas gracias!
Köszönöm a segítséget! ¡Gracias por su ayuda!