jump to navigation

Las palabras de la gramática April 12, 2011

Posted by hunlang in El húngaro.
trackback

caso ablativo; ablativus
caso acusativo; tárgyeset
adjetivo; melléknév, jelző
adverbio de lugar; helyhatározó
adverbio de modo; módhatározó
adverbio de tiempo; időhatározó
adverbio; határozószó
alfabeto; ábécé
apostrofe; aposztróf
armonía vocálica; magánhangzó-illeszkedés
artículo definido; határozott névelő
artículo indefinido; határozatlan névelő
artículo; névelő
átono; proclítico; hangsúlytalan
caso adhesivo; adessivus
caso allativo; allativus
caso ilativo; illativus
caso inessivo; inessivus
caso nominativo; alanyeset
caso posesivo; birtokos eset
caso sublativo; sublativus
caso superessivo; superessivus
caso terminativo; terminativus
caso translativo; translativus
caso; eset
causalidad; műveltetés
cita; idézet
citar; idéz
coma; vessző
comitativo; társhatározós eset
comparación; fokozás
comparativo; középfok
complemento; határozó
concordancia; egyeztetés
condicional; feltételes mód
consonante; mássalhangzó
coordinado; mellérendelő
criptografía; titkosírás
dativo; részeseset
declinación, conjugación; ragozás
declinar, conjugar; ragoz
caso delativo; delativus
desinencia; jel
diccionario; szótár
diferencia en el significado; jelentésbeli különbség
discurso; beszéd
distributivo temporal; distributivus-temporalis
distributivo; distributivus
división, separación; elválasztás
dos puntos; kettős pont
elativo; elativus
en orden alfabético; ábécé sorrendben
enclítico; simuló
escrito, escritura; írás
estilo directo; egyenes beszéd
estilo indirecto; függő beszéd
exclamación; felkiáltás
femenino; nőnem
fenómeno de las tres direcciones; irányhármasság
flexión; hajlítás
fonema; fonéma
fonética; fonetika
fonético; fonetikus
frecuentativo, iterativo; gyakorító ige
futuro; jövő idő
género; nem
gerundio; határozói igenév
grado positivo; alapfok
grado superlativo; felsőfok
gramática; nyelvtan
guión; gondolatjel
guión; kötőjel
hacer concordar; egyeztet …-t …-val, -vel
idioma aglutinante; ragasztó nyelv
idioma, lengua; nyelv
imperativo; felszólító mód
infinitivo; főnévi igenév
instrumental; eszközhatározós eset
inversión; fordított szórend
lenguaje por signos; jelbeszéd
letra; betű
masculino; hímnem
modo optativo; óhajtó mód
modo subjuntivo; kötőmód
morfema; morféma
neutro; semleges nem
nombre verbal; igenév
objeto; tárgy
oración principal; főmondat
oración subordinada; mellékmondat
oración, proposición; mondat
orden de las palabras; szórend
orden de palabras directo; egyenes szórend
palabra derivada; származékszó
palabra extrañjera; idegen szó
palabra interrogativa; kérdőszó
palabra; szó
paréntesis; zárójel
parte del discurso; szófaj
participio presente; jelen idejű melléknévi igenév
participio; melléknévi igenév
participio; múlt idejű melléknévi igenév
persona; személy
plural; többes szám
posesión; birtok
posesión; birtoklás
posesor; birtokos
presente; jelen idő
pronombre reflexivo; visszaható névmás
pronombre; névmás
pronunciación; kiejtés
pronunciar; (ki)ejt
punto de admiración; felkiáltó jel
punto y coma; pontosvessző
punto; pont
significado; jelentés
signos de interrogación; kérdőjel
sílaba; szótag
singular; egyes szám
sintagma; szintagma
sonoro; zöngés
sordo; zöngétlen
subordinado; alárendelő
sufijo; rag, képző
sujeto; alany
sustantivo; főnév; névszó
tema; téma
terminación; toldalék, végződés
tiempo pasado; múlt idő
tiempo verbal; igeidő
tónico; hangsúlyos
verbo de existencia; létige
verbo; predicado; ige; állítmány
vocabulario, léxico; szókincs
vocal anterior; magas(hangrendű) magánhangzó
vocal posterior; mély(hangrendű) magánhangzó
vocal; magánhangzó
voz pasiva; szenvedő szerkezet
voz, sonido; hang

Advertisements

Comments»

No comments yet — be the first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: